ADHD/ADD-utredning och medicinsk behandling

Vi utreder, behandlar och följer upp barn och ungdomar med misstänkt eller diagnostiserad ADHD/ADD. Om det finns tecken till svårare psykiatrisk problematik, autismspektrum eller allvarliga sociala stressfaktorer hänvisar vi till BUP.

Remiss för utredning med frågeställning ADHD/ADD skickas vanligtvis från skolhälsovården eller läkare på BVC. För att vi ska kunna bedöma remissen ska den innehålla följande:

 • Pedagogisk beskrivning från förskola eller skola
 • Läkarbedömning med omfattande helhetsbeskrivning av problematiken samt relevant medicinsk och social bakgrund (remiss)
 • Kopia på BVC/skolhälsovårdsjournalen

Så här går en neuropsykiatrisk utredning till hos oss:

 • Inför utredningen skickar vi kallelse tillsammans med skattningsformulär som ska fyllas i av vårdnadshavare och skolpersonal, samt av barnet/ungdomen själv om denne är 11 år eller äldre.
 • Besök hos barnläkare, besöket avser både vårdnadshavare och barn/ungdom
 • Samtal och intervju hos psykolog, besöket avser endast vårdnadshavare
 • Psykologtestning 1, besöket avser barn/ungdom. Vårdnadshavare är inte med under själva testningen.
 • Psykologtestning 2, besöket avser barn/ungdom. Vårdnadshavare är inte med under själva testningen.
 • Telefonintervju med lärare
 • Psykolog och barnläkare diskuterar sin bedömning tillsammans med det neuropsykiatriska utredningsteamet
 • Återgivning av utredningsresultat till vårdnadshavare hos psykologen. Eventuell medverkan av barn/ungdom bestäms under utredningens gång
 • Återgivning av utredningsresultat och samtal om lämpliga anpassningar i skolan. Vid mötet deltar vårdnadshavare, skolpersonal (gärna klasslärare och specialpedagog) och psykologen. Mötet äger rum på Globen BUMM, Arenavägen/Arenagången 27 plan 6.
 • Efter genomgången utredning kan vi erbjuda medicinering mot koncentrationssvårigheter om det är aktuellt. I nuläget kan vi endast ta emot de patienter som utretts hos oss på Globen BUMM. Våra barnläkare Hans de Keyzer, Marie Sallamba, Mirja Vetander och Lena Catry har arbetat med dessa frågor i många år och jobbar i team med barnsjuksköterskorna Carina Bendes, Annika Liljegren, Lina Cifuentes och Stina Bergqvist. Medicinering mot koncentrationssvårigheter sker alltid på barnets och föräldrarnas initiativ och ska vara kombinerad med andra psykopedagogiska insatser.